تبریز، بلوار 29 بهمن- خ امام خمینی – دانشگاه تبریز

تبریز، بلوار 29 بهمن- خ امام خمینی – دانشگاه تبریز
شماره تماس : 09376627007
فکس : 09376627007